Definice pojmů

KOUZELNÁ PŮJČKA si je vědoma, že je možné, že se při sjednání půjčky můžete setkat s řadou odborných pojmů a výrazů, které běžní lidé nemusejí znát. Právě proto se můžete podívat do našeho slovníku odborných pojmů, ve kterém najdete definice nejčastěji používaných výrazů souvisejících s poskytováním krátkodobých půjček.

 • Akceptace nabídky – je odsouhlasení nabídky klientem. Způsob akceptace upravují Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o.
 • Bezhotovostní platba – je platba jiným způsobem než hotovými penězi, např. prostřednictvím jednorázového platebního příkazu nebo trvalým příkazem.
 • Bonita klienta – je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům.
 • Délka splácení – je celkový počet dní než nastane datum splatnosti.
 • Dlužník – je fyzická osoba, které byla poskytnuta půjčka. Tato osoba je na základě smlouvy o půjčce povinna půjčku splatit (včetně úroků, poplatku, apod…).
 • Exekuce - je nucený výkon rozhodnutí v případě, že povinná osoba včas a řádně nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím.
 • Insolvence – je negativní vývoj majetkových záležitostí fyzické osoby, který vyústil v její platební neschopnost, v úpadek – tento subjekt má více věřitelů, má peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Na návrh věřitelů či dlužníků je tento stav řešen v insolvenčním řízení.
 • Internetové stránky – znamenají internetové stránky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. www.kouzelnapujcka.cz.
 • Jistina úvěru – je objem prostředků, které si klient půjčil.
 • Klient – je fyzická osoba, která vyplnila Žádost o půjčku.
 • Kontaktní adresa – je adresa určená společností KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. pro doručování písemností klientem, a to KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
 • Nabídka – znamená projev vůle společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA, s.r.o. vůči klientovi, kterým společnost potvrzuje schválení Žádosti o půjčku a svůj úmysl uzavřít s klientem Smlouvu o půjčce v souladu s Obchodními podmínkami společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. Nabídka bude obsahovat konkrétní částku půjčky, poplatek za půjčku, úrok a dále konkrétní údaje o počtu splátek, výši splátek, RPSN a variabilní symbol.
 • Nabídka na prodloužení termínu splatnosti - znamená projev vůle společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA, s.r.o. vůči klientovi, kterým společnost potvrzuje svůj úmysl na prodloužení termínu splatnosti půjčky s klientem v souladu s Obchodními podmínkami společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o.
 • Odmítnutí nabídky – v případě, že klient neakceptuje nabídku způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., platnost nabídky končí.
 • Odstoupení od smlouvy – podle Zákona o spotřebitelském úvěru může spotřebitel odstoupit písemně od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodů. Klient je pak povinnen vrátit společnosti poskytnutý úvěr plus úrok, na který by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za dobu od „načerpání“ úvěru do vrácení jistiny.
 • Opakovaná půjčka – je každá druhá a další půjčka poskytnutá jednomu klientovi.
 • Opožděná platba – je platba, která byla připsána na účet společnosti po stanoveném (dohodnutém) dnu splatnosti.
 • Osobní údaj – znamená jakoukoli informaci či údaj, týkající se klienta, na jehož základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat, a které společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. zpracovává v souladu se článkem 10 Obchodních podmínek společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o.
 • p.a. – (z lat. per annum, což znamená roční, za rok) u půjčky značí úrokovou sazbu za jeden rok. V případě, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p.a. počtem těchto období v roce.
 • Poplatek za půjčku – je poplatek na úhradu nákladů společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. spojených se zpracováním Žádosti o půjčku a poskytnutím půjčky.
 • Poplatek za prodloužení termínu splatnosti – je poplatek na úhradu nákladů společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. spojených s posouzením prodloužení termínu splatnosti půjčky.
 • Poskytnutí půjčky – se rozumí den odeslání finančních prostředků ve formě půjčky z bankovního účtu společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o.
 • Prodloužení termínu splatnosti půjčky – je dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., v důsledku prodlení klienta, prodlužuje termín splatnosti půjčky.
 • Prostředky komunikace na dálku – za prostředky komunikace na dálku Občanský zákoník považuje zejména: neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping).
 • Předčasné splacení – je mimořádné doplacení celého úvěru ještě před uplynutím doby splatnosti. Společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. umožňuje svým klientům předčasné splacení všech půjček bez dodatečných poplatků.
 • Přeplatek – je rozdíl mezi částkou, která měla být uhrazena klientem a částkou, kterou klient skutečně uhradil. Společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. přeplatky do výše 10 Kč vrací pouze na vyžádání. Klient může o vrácení přeplatku požádat písemně (e-mailem nebo poštou) a to do 12 měsíců od jeho vzniku. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení přeplatku zaniká. Přeplatek vyšší jak 10 Kč vrací společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. automaticky.
 • Půjčka – znamená částku finančních prostředků poskytnutých klientovi společností KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. ve formě půjčky v souladu s Obchodními podmínkami společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o.
 • RPSN – RPSN neboli roční procentní sazba nákladů byla vytvořena jako nástroj umožňující posoudit výhodnost nabízených půjček. Zákon ji definuje jako celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru.
 • Rozhodčí doložka – písemná dohoda stran smlouvy o spotřebitelském úvěru o tom, že o majetkových sporech, které by mezi nimi vznikly při plnění této smlouvy, rozhodne místo řádného soudu jeden nebo více rozhodců nebo stálý rozhodčí soud. Bývá součástí Smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebo bývá sjednávána spolu s touto smlouvou.
 • Scoring klienta – je výsledkem důsledné kontroly externích databází (možnostmi jsou kontrola Centrální evidence exekucí, Insolvenční rejstřík, atd..), hloubkové kontroly interních databází a komplexního zhodnocení bonity klienta, jež nám v konečném důsledku poskytne objektivní pohled na klienta, a na jehož základě je určena výše poskytnuté půjčky.
 • Smlouva o půjčce – znamená kteroukoli smlouvu uzavřenou mezi společností KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. a klientem podle Obchodních podmínek společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. Smlouva o půjčce se vedle Obchodních podmínek společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. dále řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem včetně ustanovení upravujícími uzavírání smluv o finančních službách na dálku.
 • Souhlas s nabídkou – odesláním sms ve tvaru: Souhlasim s nabidkou - souhlasí klient s přijetím půjčky na základě nabídky a Obchodních podmínek společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. a s uzavřením Smlouvy o půjčce.
 • Splátka – je peněžní částka, jistina s příslušnými úroky a poplatkem, kterou klient poukáže na účet společnosti a tím půjčku splatí.
 • Splátkový kalendář – je stanovený postup splácení půjčky, časový rozvrh splácení půjčky.
 • Splatnost – je předem sjednaná doba, během níž se klient zavázal půjčku splatit.
 • Trvalý nosič dat – je jakýkoli nástroj, který umožňuje klientovi uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. Trvalým nosičem dat se pro účely Obchodních podmínek společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. rozumí klientem či společností KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. určená elektronická adresa (e-mail).
 • Upomínka – upozornění klienta, aby uhradil splátku, kterou společnost v dohodnutém termínu neobdržela.
 • Uživatelské jméno – je osobní identifikační údaj, ochranný prvek, umožňující současně s PIN kódem, přihlášení klienta do sekce „Můj účet“.
 • Úrok – je odměna společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. za poskytnutí půjčky.
 • Úroková sazba – je procentní vyčíslení odměny za půjčení peněz, obvykle vyjádřena v procentech za rok. Konkrétní výše této odměny souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny.
 • Žádost o poskytnutí půjčky – znamená projev vůle klienta přijmout od společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. půjčku v souladu s Obchodními podmínkami společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., učiněný ve formě a způsobem uvedeným v článku 2, příp. článku 9 Obchodních podmínek společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o.
 • Variabilní symbol – identifikační údaj, který specifikuje konkrétního klienta při platebním styku. Společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. požaduje při platebním styku s klienty uvádět jako variabilní symbol rodné číslo klienta.
 • Věřitel – je společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, 110 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 185435. Předmětem podnikání je poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.
 • Výpověď smlouvy - klient je oprávněn Smlouvu o půjčce vypovědět, a to s okamžitou účinností ke dni doručení písemného oznámení zaslaného na kontaktní adresu. V případě uplatnění práva na výpověď Smlouvy o půjčce je klient povinen společnosti vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté společností včetně poplatku za půjčku, případně též poplatku za prodloužení splatnosti půjčky, pokud na něj společnosti vznikl nárok v plné výši a úroků ve výši ke dni splacení půjčky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace